Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo inloggen Ouderportaal

"Een goed kinderdagverblijf mijn dochtertje heeft t er erg naar haar zin gehad veel geleerd."

 PRIVACYREGLEMENT VILLA LILLA

 

Villa Lilla hoeft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de kinderopvang niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

 
1• Toegestane doeleinden van de verwerking

De verwerking mag alleen geschieden voor:

* het organiseren van de opvang en de begeleiding van het kind;

* het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;

* het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;

* het doen van betalingen;

* het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang (met begrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);

* het aanvragen van subsidie;

* het behandelen van geschillen

* het doen uitoefenen van accountantscontrole;

* de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

2• Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens

Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt:

* naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van het kind;

* een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan bij het vorige punt bedoelde gegevens;

* de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van het kind;

* het bank- en girorekeningnummer van de ouders, voogden of verzorgers van het kind;

* gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind;

* gegevens die betrekking hebben op de godsdienst of levensovertuiging van het kind voor zover die noodzakelijk zijn voor de opvang;

* gegevens die betrekking hebben op de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

* gegevens voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;

* gegevens voor het doen van betalingen;

* gegevens voor het innen van vorderingen in het kader van de opvang, de leermiddelen en activiteiten:

* andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

 

3 • Toegestane (categorieën) ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan:

* degenen, met inbegrip van derden, die:

-belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of

-leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of

-noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde  werkzaamheden;

*anderen, indien:

 -de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of

- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de instelling, of

- de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of

-de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarden hierbij is dat Villa Lilla

 zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.

 

4• Toegestane bewaartermijn

* De persoonsgegevens moeten uiterlijk twee jaar nadat de opvang eindigt, worden verwijderd.

* Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

* De gegevens moeten beveiligd zij tegen onbevoegd gezag (zo worden de kindgegevens in een afgesloten kast op het kantoor gearchiveerd)

* Alle medewerkers van Villa Lilla zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens.

 

Vastgesteld: 26 januari 2015

Directie Villa Lilla

 

 

Villa Lilla Kinderopvang
De Omloop 13
1852 RJ Heiloo
T 072 509 00 30
E info@villalilla.nl

 

Openingstijden kantoor

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur

Sitemap

 Deze site is ontworpen en gebouwd
door TdH interactive

 

 

LRK Dagopvang 234005269                  LRK peuterspeelzaal 238402769
LRK BSO 688416317 

 

kam image