Villa Lilla is een particulier kinderdagverblijf in Heiloo inloggen Ouderportaal

"Een goed kinderdagverblijf mijn dochtertje heeft t er erg naar haar zin gehad veel geleerd."

Vierogenprincipe vanaf 1 juli 2013 verplicht voor alle kinderdagverblijven!

Vanaf 1 juli 2013 treedt het “vierogenprincipe” in werking. Dit principe houdt in dat een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. Het vierogenprincipe gaat vooralsnog alleen gelden voor dagopvang.

 

HET VIEROGENPRINCIPE IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK BIJ KINDERDAGVERBLIJF VILLA LILLA

 

Het vierogenprincipe heeft volgens ons meerdere positieve kanten. Het is een manier om-naast de kinderen- je eigen personeel te beschermen. Maar het is ook gewoon goed dat die extra medewerkster kan bijspringen in moeilijke situaties. Wij zorgen bij alle groepen ervoor dat zij met elkaar verbonden zijn door een tussenliggende verschoonruimte.  Door die open verbinding kun je elkaar zien en horen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat in de verticale er altijd 2 pedagogisch medewerksters aanwezig zijn. We hebben veel glas/ramen in onze vestiging. Ook werken wij met stagiaires en met babyfoons in alle slaapruimtes.

Bij Villa Lilla besteden ze extra aandacht aan het signaleren van kindermishandeling en kindermisbruik. De pedagogisch medewerksters hebben een training gehad in het herkennen van signalen. Voor de landelijke invoering van de nieuwe meldcode voor kindermishandeling en huiselijke geweld wordt vrijwel het gehele personeelsbestand getraind. Susanne en Paulien, de leidinggevenden,  zijn getraind als aandachtsfunctionaris kindermishandeling. “Door al die inspanningen is het onderwerp minder beladen”. Pedagogisch medewerksters weten hoe ze het onderwerp op professionele wijze ter sprake kunnen brengen. De meldcode staat op de website; alles voor openheid en eerlijkheid.

Altijd alert!

De protocollen zijn er op nageslagen: wat zijn de risico’s op misbruik en hoe ondervang je ze? Wij hebben dus veel ramen, zodat je overal waar je langsloopt constant naar binnen kunt kijken. Met dat bovengemiddelde toezicht erbij is de kans heel klein dat er iets “geks”gebeurt. Er wordt tijdens functioneringsgesprekken besproken hoe pedagogisch medewerksters feedback moeten geven aan collega’s. Als een pedagogisch medewerkster een collega te ruw met een kind ziet omgaan, dan moeten ze  haar (of hem!) daarop zeker aanspreken. Alle medewerksters hebben een VOG, die automatisch iedere dag opnieuw wordt gescreend. Alert zijn op alles, daar gaat het bij Villa Lilla om!  Er zit een slot op de voordeur en er is een uitgebreid toegangsprotocol. Als ouders niet zelf hun kind kunnen ophalen, moeten de pedagogisch medewerkster op de hoogte zijn wie er dan hun dochter of zoon komt halen.  Mochten de pedagogisch medewerksters hier niets van weten, dan mag het kind niet meegenomen worden. Voor ons maakt het allemaal deel uit van de kwaliteit van Villa Lilla. Wij vinden het invoeren van het vierogenprincipe dan ook geen enkel probleem.

Als dat de opvang veiliger maakt, dan doe je dat gewoon.

Villa Lilla Kinderopvang
De Omloop 13
1852 RJ Heiloo
T 072 509 00 30
E info@villalilla.nl

 

Openingstijden kantoor

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur
van 09.00 - 17.00 uur
van 09.00 - 11.30 uur

Sitemap

 Deze site is ontworpen en gebouwd
door TdH interactive

 

 

LRK Dagopvang 234005269                  LRK peuterspeelzaal 238402769
LRK BSO 688416317 

 

TV image